ಪ್ರಾಣದೇವತೆ ನೀನು..

!!ಜ್ಞಾನಾರ್ಪಣಮಸ್ತು!!

[ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಸಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ..]

~.~

ನನ್ನ ಕಂಗಳ ನೋಟ ನೀನು
ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ಆಲಿಕೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಕೊರಳ ದನಿ ನೀನು
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಮೌನ ನೀನು
ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ನಡೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳ ಆಸರೆ ನೀನು
ನನ್ನ ನಿದಿರೆಯ ಕನಸು ನೀನು
ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಲೇಖನಿಯ ಅಕ್ಷರ ನೀನು
ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನ ಅರಿವು ನೀನು
ನನ್ನುಸಿರ ಚಲನೆ ನೀನು
ನನ್ನ ನೆತ್ತರ ಬಿಸಿ ನೀನು
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನೀನು
ನನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳ ಮಿಡಿತ ನೀನು
ನನ್ನ ಮನದಮನೆಯದೀಪ ನೀನು
ನನ್ನ ದೇಹಕೆ ಪ್ರಾಣ ನೀನು
ಪ್ರಾಣದೇವತೆ ನೀನು
~.~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...